ការឆ្នៃប្រឌិតទៅលើអំពូលភ្លើង
 	ការឆ្នៃប្រឌិតទៅលើអំពូលភ្លើង

ពេល​ខ្លះអ្នកមិនធ្លាប់​គិទៅ​​លើ​ឆ្នៃ​ប្រឌិតទៅ​​​របស់​របរ​​ដែ​លអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់រួច​ហើយ ដោយ​សារតែ​របស់​​ទាំង​​នោះ​​អាច​នឹង​​​​ក្លាយ​ទៅ​ជា​​វត្ថុ​ប្រើប្រាស់​ថ្មី​មួយ​ទៀត​​​ នៅពេល​ដែល​អ្នក​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​​ទៅលើវា ​តាម​រយៈការ​បូក​បញ្ជូលជាមួយនិង​សំភារៈ​​មួយ​​ផ្សេង​បូក​​បញ្ជូល​​​និង​សំភារៈស្រាប់​។ ជាក់ស្ដែង​ដូចជា​​ការ​​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​​ទៅ​​​​​អំពូល​ភ្លើងជាមួយ​និងដប​ជ័រ ​ស៊ីម៉ង និង​កំប៉ុង​​ អ្នក​និង​ទទួល​បាន​អំ​បូលភ្លើង​ថ្មី​មួយ​ផ្សេងដែល​​មិនធ្លាប់​មាន​។

តាមរយៈរូប​ភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​​លោ​កអ្នក​នឹងទទួល​បាន​ជា​មួយ​និង​បទ​ពិសោធ ក៏​ដូចជា​ចំនេះដឹងនៅ​​ក្នុងការ​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​​ទៅ​​​លើម៉ូដ​អំពូលភ្លើង ​ដែលលក្ខណៈ​​​​​ប្លែក​និង​ស្រស់​​​ដែល​អ្នក​ដទៃ​មិន​​ធ្លាប់​មាន​​។ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​សាក​ល្បង​ជាមួយនិង​ការ​​ធ្វើអំបូល​ភ្លើង​បែប​នេះ​តាម​រយៈ​រូប​ភាព​ខាង​​ក្រោមនេះ៖

មិនមែនមាន​តែ​ម៉ូដ​បែប​នេះទេ លោកអ្នកនឹង​អាចទទួលបាន​នូវ​គំនិត​ថ្មី​ៗ​សំរាប់​កា​រ​​ឆ្នៃ​ម៉ូដទៅ​​លើអំបូលភ្លើង​របស់​អ្នក នៅពេលដែល​​គំនិតឆ្នៃ​​ប្រឌិត​របស់អ្នក​នៅ​តែមាន​​នោះវត្ថុ​ថ្មីៗ​នឹងលេច​ជា​រូ​បរាង​។