ភាពយន្ត
 • ភាពយន្ត Hollywood

  ភាពយន្ត​ Hollywood​ គឺ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Los Agnle​ រដ្ឋ​ California​ ប្រទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៃ​ទី​ប្រជុំជន​ទិសពាយព្យ​ទីក្រុង​ Los Agneles​។ដោយ​សារកេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​នឹង​វប្បធម៌​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​របស់​ movie studios​នឹង​ movie stars​ ពិភព

  អានបន្ត

  ភាពយន្ត Hollywood
  ភាពយន្ត Hollywood
 • ភាពយន្តនៅទីងងឹត

  ភាពយន្ត​នៅ​ទីងងឹត​គឺ​ជា​ភាពយន្ត​មួយ​ប្រភេទ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ពណ៍នា​ប្រភេទ​នៃ​រឿង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​របស់ ​Hollywood​ ជា​ពិសេស​គឺ​បង្ហាញ​ទៅ​លើ​រឿង​ដែល​មើល​ទៅ​អាក្រក់​នឹង​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ហេតុផល​ជាច្រើន​។​ប្រភេទ​ភាពយន្ត​របស់​ Hollywood

  អានបន្ត

  ភាពយន្តនៅទីងងឹត
  ភាពយន្តនៅទីងងឹត
 • ពិធីបុណ្យភាពយន្ត

  ពិធី​បុណ្យ​ភាពយន្ត​គឺ​ត្រូវ​បាន​គេ​រៀប​ចំ​ដើម្បី​ពង្រីកការ​បង្ហាញ​ភាពយន្ត​មួយ​ឫ​ច្រើន​នឹង​ការ​បង្ហាញ​យុទ្ធ​ធិការ​នៅ​តាម​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ វីដេអូរ​ជា​ដើម​។ដោយ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ពិធីបុណ្យ​បង្ហាញ​ប្រភេទ​ភាពយន្ត​របស់​ពួកគេ​ទៅ​ដល់​

  អានបន្ត

  ពិធីបុណ្យភាពយន្ត
  ពិធីបុណ្យភាពយន្ត